ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2017 г.

август 20, 2018
Автор: Илияна Георгиева

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2017 г.

На основание чл.140, ал.4 от  Закона за публичните финанси и Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА

И

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Канят жителите на община Трявна, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на отчета за  изпълнение на бюджета за 2017 г. на Община Трявна.

Публичното обсъждане ще се проведе на 04.09.2018 година /вторник / от 17.00 часа в Заседателна зала I на Община Трявна.

Материалите по отчета за  изпълнение на бюджета за 2017 г. на Община Трявнаса на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на хартиен носител и на интернет страницата на общината www.tryavna.bg.

 

Материалите по отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г. на Община Трявна