ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2017 г.

август 20, 2018

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2017 г.

На основание чл.140, ал.4 от  Закона за публичните финанси и Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА

И

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Канят жителите на община Трявна, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на отчета за  изпълнение на бюджета за 2017 г. на Община Трявна.

Публичното обсъждане ще се проведе на 04.09.2018 година /вторник / от 17.00 часа в Заседателна зала I на Община Трявна.

Материалите по отчета за  изпълнение на бюджета за 2017 г. на Община Трявнаса на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на хартиен носител и на интернет страницата на общината www.tryavna.bg.

 

Материалите по отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г. на Община Трявна