ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2022 г.

март 21, 2022
Автор: Веселин Михов

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2022 г.

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.5 Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна,
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА – СИЛВИЯ КРЪСТЕВА
Кани жителите на Община Трявна, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2022 г. на Община Трявна.
Публичното обсъждане ще се проведе на 30.03.2022 година /сряда / от 17.00 часа в Заседателна зала I на Община Трявна.
Предложения, свързани с проекта на Бюджет 2022 г. можете да отправяте в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация и на електронния адрес: tryavna@tryavna.bg от датата на публикуване на поканата.

С УВАЖЕНИЕ,
СИЛВИЯ КРЪСТЕВА
Кмет на Община Трявна

Община Трявна Проект на бюджет 2022г.