ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(в сила от 25 май 2018 г.)

Кои сме ние ?

ОБЩИНА ТРЯВНА с ЕИК: 000215946 е в качеството си на администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Как да се свържете с нас?

Адрес: 5350, гр. ТРЯВНА

ул. „Ангел Кънчев“  № 21,

тел.: 0677/62496;

Е-mail: tryavna@tryavna.bg ; dpo@tryavna.bg

Ръководството на ОБЩИНА ТРЯВНА уважава поверителността на личните Ви данни.

 • Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на информацията, е приоритетно важен въпрос за нас.
 • Ние обработваме лични данни, при предоставянето на административни услуги и по смисъла на нормативното законодателство в Република България, чрез преките и непреки Ви контакти с администрацията в ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТВНО ОБСЛУЖВАНЕ, както и използвайки електронните административни услуги достъпни от нашата уеб-страница, като го правим поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
 • Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в политиката ни за управление на сигурността на информацията.

Ръководството на ОБЩИНА ТРЯВНА декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (GDPR – ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА  ЛИЧНИТЕ  ДАННИ)  относно  защита  на  личните  данни,  закон  или  друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 • Какво представлява „Политиката за сигурност на личните данни“?

Тази политика има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на ОБЩИНА ТРЯВНА:

 • Какви лични данни се събират и обработват?
 • Каква е целта на тяхното събиране и обработване?
 • За какъв срок се съхраняват личните данни?
 • С кого се споделят Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата политика за сигурност?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез определен идентификатор като име, идентификационен номер, местонахождение, телефонен номер и др. или чрез един или повече специфични признаци, наричано за краткост „Субект на лични данни“.

Какви лични данни събира и обработва ОБЩИНА ТРЯВНА?

В зависимост от естеството на необходимостта:

Лични данни за собствен персонал:

 • Трите имена;
 • Адрес;
 • ЕГН;
 • Данни от трудова/служебна книжка.
 • Данни от лична карта;
 • Телефони и имейли;
 • Данни за служебни автомобили;
 • Данни за етническа принадлежност
 • Данни за възнаграждения;
 • Данни за здравен статус и експертни решения на ТЕЛК;
 • Свидетелства за съдимост;
 • Данни от автобиография;
 • Образователна степен.
 • Синдикални цели;
 • Политически партии;
 • Имотно и финансово състояние;
 • Договори земеделски земи;
 • Възможност за лицево разпознаване от документи (дипломи, свидетелства и др.)

Лични данни за административни услуги свързани с Отдел „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“:

 • Трите имена;
 • Адрес;
 • ЕГН;
 • Семейно положение;
 • Правно ограничение;
 • Гражданство;
 • Данни от лична карта;
 • Месторождение;
 • Данни от ЛОКАЛНА и НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

Лични данни за административни услуги в ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

 • Трите имена;
 • Адрес;
 • ЕГН;
 • Телефон;
 • Е-mail.

Лични данни за административни услуги към Отдел „МЕСТНИ ПРИХОДИ“:

 • Трите имена;
 • Адрес;
 • ЕГН;
 • Данни от лична карта;
 • Данни за марка, модел, регистрационен номер, шаси и рама на автомобили.
 • Данни за недвижими имоти

Лични данни за административни услуги от интернет сайт: tryаvna.bg

 • Бисквитки” (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание ОБЩИНА ТРЯВНА обработва личните Ви данни ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни и те се основават единствено на приложимото нормативно законодателство в Република България.

ОБЩИНА ТРЯВНА събира и обработва лични данни на базата на приложимите нормативни актове и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място или при регистрация на уеб-страницата ни.

ОБЩИНА ТРЯВНА може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, чрез административните услуги, които предлагаме, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим административните услуги;
 • За да Ви дадем достъп до електронните административни услуги от нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии и контролирано чрез използване на електронен подпис;
 • За да отговорим на Вашите жалби, запитвания, мнения и препоръки;

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим административната услуга, към която имате интерес.

Последици при не предоставянето на лични данни

Моля да имате предвид, че в случай, че не предоставите Ваши лични данни за целите на административните услуги няма да можем да установим взаимоотношение с Вас, респективно както Вие, така и ние и може да бъдем лишени от възможността да извършим административна услуга

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави административни услуги ОБЩИНА ТРЯВНА събира и обработва предоставените от Вас лични данни  по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на ОБЩИНА ТРЯВНА, в информационния ни център. Всички формуляри се предоставят и попълват на място в информационния ни център в случай, че отправите искане за предоставяне на административни услуги;
 • чрез посещение и използване на електронните услуги от уеб-страницата ни чрез обработка на информация за IP адреси, cookies („бисквитки“), операционна система, тип браузър и др.
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни?

В зависимост от правното основание, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение е различен и е нормативно регламентиран.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

ОБЩИНА ТРЯВНА се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, ако не е налично правно основание за това – по искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

===

Използване на ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ чрез интернет сайта на ОБЩИНА ТРЯВНА   www.tryavna.bg

Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на „бисквитките“, които могат да бъдат използвани.

Необходими бисквитки

Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите електронни услуги чрез уеб-страницата ни. Тази категория включва, напр.:

 • „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
 • „Бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);
 • „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене, настройки за език и др.);
 • „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание (ако има такива).

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични „бисквитки“, за да се регистрира поведението на потребителите (напр. кликване върху банери, въведени заявки за търсене и др.) и да се оценят статистически тези действия (при необходимост).

Рекламни „бисквитки”

Не се използват

Рекламни „бисквитки“ на трети страни

Не се използват

„Бисквитки“ при препращане

Не се използват

Анализ на WEB пространството

За да анализираме използването на страницата, комуникацията със страницата и маршрутите за сърфиране, избрани чрез нашите сайтове ние използваме софтуера Adobe SiteCatalyst. Този анализ е познат като ‘уебсайт метрика’ или ‘уеб анализ”. Ние не записваме никаква лична информация като част от този процес.

Дава се възможност и за събиране на статистическа информация за използването на нашата уеб-страница и електронните административни услуги, за да ги направим по-достъпни и използваеми. За тази цел се използва инструмент за уеб анализ, описан в този раздел.

Потребителските профили, създадени от този инструмент, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на „log“ файлове, не съдържат лични данни. Инструментът или изобщо не използва IP адресите на потребителите, или ги съкращава незабавно след събирането им.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и следователно е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк:

 http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните Ви данни, които ОБЩИНА ТРЯВНА обработва за Вас и да получите копие с информация за тях в случай, че няма правно основание срещу това;
 • Право да искате от ОБЩИНА ТРЯВНА коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на dpo@tryavna.bg;
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от Закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай, че са налице условията за това и няма правно основание срещу това;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно четивен формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисията за защита на личните данни, в случай, че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво значи всяко от горните права?

 • Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в нормативен акт съществува изрична забрана за предоставянето им.

 • Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно поради нормативно основание или е свързано с прекомерни усилия;

 • Право на възражение

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на нормативно основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за други цели. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

 • Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора.

Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

 • Право да отправите жалба или молба до Комисията за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от 5 (пет) години от извършването му.

При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

 • Изменения в Политиката за сигурност (уведомление за поверителност)

Актуалната версия на политиката за сигурност е налична и оповестена на интернет сайта на ОБЩИНА ТРЯВНА (www.tryavna.bg), както и в Центъра за административно обслужване: гр. ТРЯВНА, ул. „Ангел Кънчев“ №21

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 инж. Петър Хрулев

 E-mail: dpo@tryavna.bg