ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № ВТ-30-П-ОВОС/2020 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИП“ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОСТ

ноември 11, 2020

image

На основание на чл.61,ал.1,от  Административнопроцесуалния кодекс, Ви информирам за постановяване на Решение № ВТ-30-П-ОВОС/2020 г. за прекратяване   на процедурата по разглеждане на документацията за ИП “ Инсталация  за  производство  на компост“, с възложител “Хелиас“ ЕООД,ЕИК:205044860 ,  със седалище   и  адрес  на  управление обл.София,  общ. Столична, гр.София,  район  Лозенец,  п.к.1164, ул.“Зелено дърво“№ 7.

Копие от решението може да намерите на интернет страницата на РИОСВ-ВеликоТърново на следния адрес- https://www.riosvt.org/ovos/prekratiavane-proceduri/proceduri-za-2020/