ПРЕДПРИЯТИЯТА ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ДО 21 ОКТОМВРИ ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ИНДУСТРИЯТА“

септември 7, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Министерството на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по  процедурата за подбор на проекти по малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“. Целта на процедурата е изпълнението на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия.

Процедурата е на обща стойност 2,5 млн. евро. Бенефициентите ще могат да получат 100% от стойността на всеки проект, като минималният размер на помощта е 150 хил. евро, а максималният – 200 хил. евро. Допустими кандидати са предприятията, които имат регистрация на територията на Република България и са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

Срокът за кандидатстване  е 16:30 часа на 21 октомври 2022 г.

Пълните условия по процедурата могат да бъдат намерени на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/040fcdd8-de4f-4d92-9768-6a0154ab263e/Procedure/Info/ccd7baef-9386-4a33-a0bb-f5e9c778fd3d