ПРЕХОДЪТ КЪМ ЧИСТА ЕНЕРГИЯ И ПОЛЗИТЕ ОТ ВКЛЮЧВАНЕТО В ЕНЕРГИЙНА ОБЩНОСТ

август 15, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ се изпълнява от„Асоциация на българските градове и региони” АБГР, „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

За постигане на своите цели, проектът предвижда широка информационна кампания за насърчаване на гражданското участие в процесите на Зеления преход.

Част от информационната кампания е и настоящият материал.

Приятно четене!

ПРЕХОД КЪМ ЧИСТА ЕНЕРГИЯ 

На производството и използването на енергия се дължат повече от 75 % от емисиите на парникови газове в ЕС. Затова декарбонизацията на енергийната система на ЕС е от решаващо значение за постигането на нашите цели в областта на климата за 2030 г. и за дългосрочната стратегия на ЕС за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г.

Европейският Зелен пакт е съсредоточен върху 3 основни принципа за прехода към чиста енергия, което ще спомогне за намаляване на емисиите на парникови газове и за подобряване на качеството на живот на нашите граждани:

 1. гарантиране на сигурно енергийно снабдяване на ЕС на достъпни цени
 2. изграждане на напълно интегриран, взаимносвързан и цифровизиран енергиен пазар на ЕС
 3. даване на приоритет на енергийната ефективност, подобряване на енергийните характеристики на нашите сгради и развитие на енергиен сектор, основан до голяма степен на енергия от възобновяеми източници

Основните цели на Комисията с оглед на постигането на това са:

 • изграждане на взаимносвързани енергийни системи и по-добрe интегрирани мрежи с цел подкрепа за възобновяемите енергийни източници
 • насърчаване на развитието на иновативни технологии и модерна инфраструктура
 • подобряване на енергийната ефективност и екопроектирането на продуктите
 • декарбонизация на газовия сектор и насърчаване на интелигентна интеграция между секторите
 • даване на повече права на потребителите и подпомагане на държавите членки да се справят с енергийната бедност
 • популяризиране на енергийните стандарти и технологии на ЕС на в световен мащаб
 • разгръщане на пълния потенциал за производство в Европа на вятърна енергия от разположени в морето инсталации

Европейската комисия прие набор от предложения, чиято цел е политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, транспорта и данъчното облагане да бъдат пригодени към целта за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

В заключение!

Защо гражданите трябва да бъдат по-активни и да настоявят властимащите по-скоро да транспонират Директива 2018/2001, част от пакета „Чиста енергия за всички европейци”, чиято основна цел е да мобилизира гражданския ресурс в децентрализираното производство на чиста енергия и с нея напрактика да бъде приет закон за създаване на енергийни общности?

Поради следните 10 ползи от включването в енергийна общност:

 1. Ще изградите система, необходима за справяне с климатичната криза.
 2. Общностните от възобновяеми енергийни източници пренасочват парите, определени да финансират системата за изкопаеми горива.
 3. Може да се намали енергийната бедност във вашия район.
 4. Ще опознаете съседите си и ще укрепите общността си.
 5. Ще произвеждате своя собствена възобновяема енергия.
 6. Ще се създадат пространства за обучение на хората по въпросите на енергията, климата и демокрацията.
 7. Запазване на парите локално във вашата общност.
 8. Ще покажете на другите общности какво е възможно.
 9. Ще допринесе за създаването на по-местна, по-кръгова икономика.
 10. Ще изградите света, който искате да видите.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – www.activecitizensfund.bg, в изпълнение на проект „Активни граждани за енергийно независими общини“. Основна цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Фонд Активни граждани България.