ПРЕПОРЪКИ ОТ РЗИ ГАБРОВО КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

март 27, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и с цел осигуряване на максимална защита на здравето на гражданите, обръщаме внимание на следното:

 • Търговските обекти (в т. ч. хранителни магазини, аптеки и дрогерии) да създадат организация, така че в обектите да не се допуска струпване на много хора. На местата, кьдето се очаква да се събират по-голям брой от хора, да се поставят табели, указващи да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта на разстояние минимум 1,5 – 2.0 м, вкл. и пред търговските обекти.
 • Не се налагат ограничения за брой лица по възрастов признак, които да присъстват в магазините по едно и също време. Препоръчително е при организирането на дейността в търговските обекти да бъде съобразяван броят на посетителите, например да бъдат осигурени 10-15 кв. м. от търговската зала на посетител.
 • Не се забранява достъпът на лица над 60 годишна възраст на територията на търговските обекти в интервала след 10:30 часа.
 • Външното пространство извън обектите следва да се оразмери – с указателни табели за спазване дистанция от най-малко 1,5-2 м между чакащите клиенти пред магазините. Обектите за търговия с храни, трябва да осигурят и следните изисквания:
 • Да се учести периодът на провежданата дезинфекция на търговските площи, колички и кошници за пазаруване и други контактни повърхности, като се извършва най-малко три пъти дневно. Необходимо е при възможност да се използват препарати, които не изискват последваща обработка на повърхностите (напр. отмиване).
 • Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние, следва задължително да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях (предпазна бариера – стьклена, плексигласова и т.н.) или да са индивидуално предварително пакетирани. Служителите, съгласно добрите хигиенни практики, задължително работят с предпазни средства.
 • Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства, съгласно добрите хигиенни практики. Това може да бъде прилагано за храна, която не подлежи на последваща обработка и тук стриктно трябва да се спазват хигиените норми.
 • За предлаганите плодове, и зеленчуци на видно място да се постави информация за гражданите, че същите преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, като при възможност от бизнес- операторът е добре да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици /пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.
 • В случаите, когато не може да бъде избегнат контакта с клиента, следва да бъдат предвидени мерки от страна на работодателите, с цел спазване на личната хигиена.

 

Обръщаме внимание, че всички производители и търговци на храни следва да спазват стриктно въведените:

 • добри практики за производство и търговия с.храни и системата за анализ на опасностите й критични контролни точки или внедрените процедури в съответствие с нейните принципи, в случаите при които цялостното внедряване на системата е неприложимо;
 • система за управление на безопасността на храните.

 

Трябва да бъде създадена и организация за стриктен контрол по отношение спазване на въведените процедури за почистване и дезинфекция на помещения и оборудване, поддържане на лична хигиена и здравословното състояние на персонала, съгласно европейското и националното законодателство.

Бизнес-операторите, предлагащи доставката на храна на адрес, като самостоятелна дейност или като част от дейността на операторите на храни (в т.ч. общински социален патронаж и детски кухни, подготвящи храна за домашна консумация за деца от 0 до 3 годишна възраст) следва да бъде организирана така, че да не се допуска пряк контакт между доставчика и клиента, при спазване на изискванията за засилени противоепидемични мерки, за което персоналът следва да бъде инструктиран.

Препоръчително е доставчиците да са снабдени с предпазни средства (маски и ръкавици), както и подходящи средства за дезинфекция на ръце.

Ограничителните мерки за посещение обхващат хранителни обекти, към които има изградени зали за хранене. Когато лечебни и здравни заведения предлагат организирано хранене, както и когато работодатели са организирали места за хранене на персонала, следва да бъдат взети мерки за недопускане струпване на много хора.

РЗИ – Габрово