ПРИЕМНА НА ОИЦ-ГАБРОВО В ТРЯВНА ЩЕ ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

август 2, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

На 04 август 2022 г. /четвъртък/ от 10:00 до 13:00 часа Областен информационен център – Габрово ще проведе информационна среща чрез изнесена приемна в парка пред Районен съд –Трявна, гр. Трявна.

Посетителите на изнесената приемна ще имат възможност да получат информация от експертите на Центъра относно възможностите за финансиране по Оперативните програми и актуалните процедури за прием на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 в обхвата на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, както следва:

  • Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“;
  • Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“;
  • Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“;
  • Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“.

По време на откритата приемна ще се проведе и анкетно проучване, което ще отрази нагласите и оценката на тревненци относно обекти, които според тях имат най-голяма нужда от ремонт или реконструкция и са подходящ участник по някои от отворените към момента процедури. Очакваме Ви!