ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ ЗА 2024 Г. ЗА ОБЩИНА ТРЯВНА

ноември 20, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка чл. 62 – 71 от ЗМДТ, Община Трявна уведомява всички граждани и фирми, че предстои внасяне на предложение за определяне размера на такса „Битови отпадъци“ за 2024 година на територията на населените места в общината.

Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, таксата се заплаща за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от същия закон за всяка услуга поотделно – събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в общината. За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината.

Подробна информация за предложените промени ще откриете в прикачените документи тук:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ + ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЗА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЗА ФИРМИ