ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „МЕСТНОСТТА „КРЪСТА“ – РЕЛАКС, СПОРТ И ЗАБАВЛЕНИЯ СРЕД ПРИРОДАТА“

ноември 6, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна представя на вниманието на местната общност проект „Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата“, разработен с цел кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.455 – МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проектът предвижда изграждането на нова площадка за игра на открито за широко обществено ползване. Площта на площадката за игра, предвидена за релакс, спорт и забавления сред природата е 2500 кв.м. Основните дейности, които ще бъдат предмет на настоящото проектно предложение са: вертикална планировка, озеленяване, поставяне на пейки, перголи, съоръжения за спорт и игра,  осветление и видеонаблюдение. Предвижда се доставка и монтаж на 5 броя детски съоръжения, подходящи за деца от 3 до 12 годишна възраст и съпътстващо оборудване, както и игрална маса за шах и табла. Приблизителната стойност на проекта е 70 000 лв. без ДДС.