ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2022 Г. БЕ ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЕН

март 31, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

През изминалия ден проектобюджетът на Община Трявна за 2022 год. бе публично представен пред тревненската общественост. В Заседателна зала №403 в сградата на общинска администрация, кметът г-жа Силвия Кръстева подробно презентира заложените местни приоритети, съгласно плана за интегрирано развитие 2021 – 2027 год. и програмата за управление на Община Трявна. На публичното обсъждане присъстваха зам.-кметът на Община Трявна, кметът на Кметство Плачковци, председателят на Общински съвет-Трявна, служители на общинска администрация, общински съветници, представители на образователни институции, както и заинтересовани граждани.

Финансовата рамка на общинския проектобюджет за тази година е в размер на 16 410 390 лв. В сравнение с предходния период е нараснал с 3 309 842 лв. (13 100 548 лв. за 2021 год.), а сравнение с 2020 год. – с 5 435 635 лв. повече (10 974 755 лв.). Освен допълнителните отпуснати средства с постановления за капиталови разходи и преходни остатъци от 2021 год. за реализиране на инвестиционни обекти, увеличението тази година включва и делегирани от държавата трансфери в размер на 10 146 183 лв. или с 1 395 704 лв. повече сравнение с миналата година. В т.ч. влизат общата допълваща субсидия в размер на 6 858 383 лв. или с 11% повече; общата изравнителна субсидия на стойност 1 060 100 лв., която е с 36% нагоре; трансфери за зимно поддържане, които са намалени с 700 лв. (от 727 400 лв. на 726 700 лв.) и целевата субсидия за Капиталови разходи, които имат най-голям процент увеличение – 1 501 000 лв. или с 436 300 лв. повече сравнение с тези през 2021 год.

Въпреки увеличението на целевата субсидия за капиталови разходи, кметът на Община Трявна подчерта, че средствата няма да окажат значително влияние и тяхното изпълнение ще бъде приблизително, както миналогодишното, поради инфлацията в страната в момента и масовото нарастване на цените във всяка една сфера.

„Основните предизвикателства пред нас са наистина изключително голямата инфлация…Продължаващото нарастване на цените на абсолютно всичко няма как да не се отрази и на Община Трявна като администрация, тъй като има увеличение в цената на електрическата енергия, горивата и това създава едно трудно изпълнение на бюджета на Община Трявна!“ допълни още г-жа Кръстева.

На база представените разчети и финансовата рамка на проектобюджета на Община Трявна за 2022 год., г-жа Силвия Кръстева подчерта, че заложените приоритети в управлението на местната власт за тази година са насочени към благоустрояване на населените места с привличане на преки инвестиции, оптимизиране на дейностите по опазване на околната среда и подобряване на жизнения стандарт; повишаване на събираемостта на данъчните приходи; прозрачност, публичност и последователност в действията на общинска администрация, както и стремеж към увеличаване на усвоените средства от национални и европейски фондове, насочени към развитие на местната икономика. Не на последно място сред приоритетите на общинското ръководство, и тази година, остава повишаване качеството на живот на местното население и модерното развитие на градските части в Трявна и Плачковци.

Специално внимание бе обърнато на Капиталовата програма на Община Трявна, която тази година е в размер на 7 430 286 лв. Предвидените дейности ще бъдат извършени с включени в сумата целева субсидия за Капиталови разходи, собствени бюджетни средства, преходен остатък от 2021 год. и ПМС, както и със средства от Европейския съюз.

„Проведохме редица срещи с г-н Борислав Борисов, кмета на Плачковци, кметските наместници, представителите на образователни и просветни институции, както и с общинските съветници. Искам да Ви уверя, че аз и моя екип се стремим да се съобразяваме с желанията на хората, разбира се, доколкото това е възможно!“ сподели кметът на Община Трявна и допълни, че в Капиталовата програма за 2022 год. са заложени общо 56 инфраструктурни обекта, които ще бъдат ремонтирани в населените места на територията на общината. „Включили сме доста от селските райони и ще работим за тяхното облагородяване, като подчертавам още веднъж, че сме съобразили с исканията и желанията на кметските наместници!“ коментира още г-жа Кръстева.

Предвидени за изпълнение са още ремонтни дейности, които ще подобрят значително техническото състояние на детските и учебни заведения, както и на културните и просветни институции. В Капиталовата програма за 2022 год. е заложена още отоплителна система на отделение за лечение на COVID-19 в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ в Трявна; технически проекти за изграждане на велоалея от Трявна до парка Божковска поляна; технически проект за така необходимото водоснабдяване в с. Кисийците, възстановяване на Тракийското светилище в Елова могила, както проектиране и изграждане на паметник на Васил Левски.

Кметът на Община Трявна подробно запозна присъстващите и с проектите, финансирани с евросредства, чието изпълнение продължава и през настоящата година. Сред тях са подмяна на уличното осветление в Трявна и Плачковци с по-енергоспестяващо такова; рекултивация на старото депо за битови отпадъци в околностите на града; социални проекти в подкрепа на уязвими лица от Община Трявна.

Представени бяха и новите проекти, спечелени от местната власт, чието изпълнение предстои да започне през следващите месеци. Очаква се да бъде извършен ремонт на ул. „Черновръх“ в Трявна, да се обособи зона за отдих в местността Кръста, да бъде изградена нова отоплителна система в ДГ „Калина“ със закупуване на нов котел; да се подобри енергийната ефективност на сградата на общинска администрация и да се реновира цялостно Туристическия информационен център. В началото на тази година Община Трявна е кандидатствала и по още 11 проекта от Програмата за развитие на селските райони и Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2022 год.“.

В края на публичното обсъждане г-жа Силвия Кръстева отговори на въпроси, коментари и предложения от страна на общински съветници и граждани. Проектът за бюджет 2022 год. на Община Трявна е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за настоящата година. Той предстои да бъде внесен за гласуване на извънредна сесия на Общински съвет-Трявна.