ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ЧЕРНОВРЪХ“

април 23, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Вчера, 22.04.2021 г., се проведе обществено обсъждане на намерение за кандидатстване с проектно предложение: „Рехабилитация на улица „Черновръх“, Община Трявна“ по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2021 година.

На срещата присъстваха жители на общината, заинтересовани от предстоящото кандидатстване по мярката и конкретното проектно предложение.

В началото кметът на Община Трявна Силвия Кръстева представи кратко резюме на мярката, с нейните приоритети и посочи идеята на Община Трявна за кандидатстване. След това се фокусира върху конкретния обект, който е предмет на обсъждане в срещата, а именно „Рехабилитация на улица „Черновръх“, Община Трявна“. Беше представено настоящото състояние на улицата, както и основните дейности, които се предвижда да бъдат включени в проектното предложение, част от които ремонт на пътна настилка, тротоарна настилка, улични бордюри и линейни отводнители. Предвижда се и пренивелиране на спирателни кранове на ВИК, ревизионни и дъждоприемни шахти. Проектното предложение е на стойност 97 790 лв. и е насочено към частта от кръстовището с ул. „Кисийска мера“ до края на ул. „Бенковска“. Дължината ѝ е 156,83 м.

След презентацията, думата бе дадена на присъстващите за въпроси и препоръки. Думата получи г-жа Здравка Кирилова, която изрази своето безпокойство относно пропадане под тротоарната настилка на ул. „Черновръх“ №1 и необходимостта от постоянно укрепване и евентуално направата на подпорна стена. Кметът Силвия Кръстева отговори, че изграждането на подпорна стена е извън обхвата на улицата, но при необходимост ще се заложи финансиране от общинския бюджет.

Общинският съветник Боян Грозев изрази позицията си, че е необходимо да се направи оглед и при необходимост да се заложи бюджет в Капиталовата програма на Общината за евентуално изграждане на подпорна стена, за което кметът изрази своето съгласие.

Председателят на Общински съвет – Трявна инж. Стефан Петров зададе въпрос дали ще бъдат достатъчни линейните отводнители в горната част на улицата. Силвия Кръстева отговори, че в основата на улицата има дъждоприемни шахти, а по протежението ѝ има линейни отводнители, които са достатъчни за доброто отводняване на улицата.

След този отговор присъстващите пожелаха успех на разработваното проектно предложение и изразиха желанието си то действително да се изпълни в представения вид.