ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА НА ПЕЛЕТИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ДГ „КАЛИНА“

юни 8, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

На 27-ми май 2021 г. от 17:00 часа във физкултурния салон на ДГ „Калина“ се проведе обществено обсъждане на намерение за кандидатстване с проектно предложение: „Доставка и монтаж на отоплителна система на пелети към съществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“ (сграда детска градина)“ по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2021 година. Проектното предложение е на стойност 30 000 лв. без ДДС.

На срещата присъстваха 22 души – граждани на общината, родители, персонал на детската градина.

В началото думата бе дадена на кмета на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева, която представи кратко резюме на мярката, с нейните приоритети, и посочи идеята на Община Трявна за кандидатстване, а именно доставка и монтаж на два броя котли на пелети, които да бъдат присъединени към отоплителната инстлация на сградата на детската градина. Беше представена съществуващата отоплителна ситема на сградата, която е обновена цялостно сравнително скоро, но е захранвана от стар нафтов котел Viessmann, който е проблематичен. Г-жа Кръстева запозна присъстващите с резултатите от консултации, проведени с експерт, който препоръчва отоплението на сградата да премине на пелетно гориво, като предлага това да стане с монтаж на два броя котли по 80kW, които ще се свържат със съществуващата система с хидравличен разпределител със съществуващите водоразпределители. За целта трябва да се монтират и два броя външни комини от хром никел – по един за всеки котел.

Г-жа Кръстева посочи, че очакванията са като резултат от изпълнението на проекта разходите за отопление на сградата да намалеят с около 50% и да се повиши надеждността на отоплителната инсталация.

След края на презентацията думата бе дадена на присъстващите за въпроси и препоръки. Такива не бяха отправени.

Присъстващите пожелаха успех на разработваното проектно предложение и потвърдиха желанието си въпросния проект действително да се реализира в така представения си вид и пожелаха на добър час на проектното предложение. Поради липса на предложения и въпроси срещата бе закрита.