Име, презиме, фамилия

Длъжност

вх.№, дата и вид на декларацията

Декларация
за
несъвме
стимост

Декларация за
имущество
и интереси
ЧАСТ ІІ Интереси

Галина Койчева Балтиева

Старши
счетоводител

вх.№ 1/24.04.2018 г.чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 1/07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Елена Паунова Борисова-Колева

Специалист

вх.№ 2/24.04.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 2/07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Милена Иванова Петкова

Специалист

вх.№ 3/24.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 3/07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Петко Христов Петков

Старши
специалист

вх.№ 4/24.04.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 4/07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Руска Иванова Димитрова

Старши специалист

вх.№ 5/24.04.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 5/07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Цанко Тодоров Цанев

Старши специалист

вх.№ 6/24.04.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 6/07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Юлияна Николова Димова

Отговорник
спомагателни дейности

вх.№ 7/24.04.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 7/07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли