РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ  НА МЕСТНИ РЕФЕРЕНДУМИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 27, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 


РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА ЗА 2019 

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА ЗА  2018 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ РЕФЕРЕНДУМИ (42 KB) РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА ЗА 2017 Г. (15 KB)