Публикувани пазарни консултации

юни 20, 2018
Автор: Илияна Георгиева

Община Трявна обявява, че събира оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода на строително-монтажни работи по проектно предложение за обект „Спортна площадка в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1529 за фитнес уреди на открито“,по процедура BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Срокът за подаване на оферти от фирми вписани в ЦПРС е до 17:00 часа на 28.06.2018 г.

Пълна информация относно пазарните консултации е публикувана на профила на купувача: http://www.tryavna.bg/profilnakupuvach/pazarni-konsultatsii-za-obekt-sportna-ploshtadka-v-pi-73403-501-1529-za-fitnes-uredi-na-otkrito/