Публикувани пазарни консултации

юни 20, 2018

Община Трявна обявява, че събира оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на стойността на разхода на строително-монтажни работи по проектно предложение за обект „Спортна площадка в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1529 за фитнес уреди на открито“,по процедура BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Срокът за подаване на оферти от фирми вписани в ЦПРС е до 17:00 часа на 28.06.2018 г.

Пълна информация относно пазарните консултации е публикувана на профила на купувача: http://www.tryavna.bg/profilnakupuvach/pazarni-konsultatsii-za-obekt-sportna-ploshtadka-v-pi-73403-501-1529-za-fitnes-uredi-na-otkrito/