РАЗВИТИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ИНДУСТРИАЛЕН КОМПОСТ

ноември 2, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с инвестиционно предложение „Инсталация за производство на индустриален компост”, Община Трявна информира, че съгласно нормативната уредба, при постъпило инвестиционно предложение, Община Трявна е длъжна да осигури обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като постави съобщение на интернет страницата си и на общественодостъпно място за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица, което е извършено.

Поради официалното отрицателно становище, което е подготвено от Община Трявна и е изпратено до РИОСВ – Велико Търново, кметът Силвия Кръстева проведе среща с представители на РИОСВ – Велико Търново и РЗИ – Габрово.

При спазване на всички законови изисквания, Община Трявна е предприела необходимите действия и мерки това инвестиционно предложение да не се осъществи.

Съгласно  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, въз основа на представените становища, констатации или резултати от консултации компетентния орган – РИОСВ – В. Търново ще се произнесе за с решение по необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда – ОВОС , за което следва да информира кмета на общината. В случай на решение за извършване на ОВОС, след изготвяне на доклад по ОВОС от инвеститора, ще се проведе Обществено обсъждане на доклада по ОВОС и след приключване на всички процедури РИОСВ ще се произнесе с  решение дали одобрява или не одобрява осъществяването на инвестиционното предложение „Инсталация за производство на индустриален компост”.

Във връзка с горното, Община Трявна е внесла становище-възражение в РИОСВ – Велико Търново, РЗИ – Габрово и Басейнова дирекция „Дунавски район“.