РЕЗУЛТАТИ И ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“

февруари 3, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с изпълнението на проект „Активни граждани за енергийно независими общини“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП, представяме на Вашето внимание Доклад за осъществените дейности, постигнати резултати и предстоящи дейности към дата 01.02.2023 г.

Основна цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

ДЕЙНОСТ 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Изработен работен план, периодично актуализиран;

Разпределени отговорностите сред членовете на екипа;

Разработени критерии за вътрешен мониторинг и оценка;

Представяне на проекта в целевите общини;

Финансово планиране;

Проведени регулярни работни срещи;

Изготвени междинни отчети.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“ В ГР. ДРЯНОВО НА 10.02.2022 Г.

Участници в събитието: г-н Ангел Ангелов – зам.-кмет на Община Дряново, г-н Ергин Емин – председател на АБГР, г-н Иван Хиновски – председател на БЕМФ, г-жа Цвета Димитрова  – програмен директор на ИПУРИ,  г-жа Ралица  Маринова  – ръководител  на проекта,  експерти  на Общинската администрации.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“ В ГР. ТРЯВНА НА 10.02.2022 Г.

Участници в събитието: г-жа  Силвия  Кръстева – кмет на  Община  Трявна,  г-н  Марин  Маринов – зам.-кмет  на Община Трявна, г-н Ергин Емин – председател на АБГР, г-н Иван Хиновски – председател на БЕМФ, г-жа Цвета Димитрова – програмен директор на ИПУРИ, г-жа Ралица Маринова – ръководител  на проекта,  експерти  на Общинската администрации,  жители  и  медии от община Трявна.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“ В ГР. ПАНАГЮРИЩЕ НА 16.02.2022 Г.

Участници в събитието: г-н Никола  Белишки  – кмет на Община  Панагюрище,  г-н Ергин  Емин – председател  на АБГР,  г-н  Иван  Хиновски  – председател  на  БЕМФ,  г-жа  Цвета  Димитрова  – програмен директор на ИПУРИ, г-жа Ралица Маринова – ръководител на проекта, експерти на Общинската администрации,  жители и медии от община Панагюрище.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“ В ГР. КОСТИНБРОД НА 25.02.2022 Г.

Участници в събитието: г-н Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд, г-н Ергин Емин – председател на АБГР, г-н Иван Хиновски – председател на БЕМФ, г-жа Цвета Димитрова – програмен директор на ИПУРИ, г-жа Ралица Маринова – ръководител на проекта, експерти на Общинската администрации, жители и медии от община Панагюрище.

 

РАБОТНА СРЕЩА НА 25.01.2023 Г. МЕЖДУ АБГР, ИПУРИ, БЕМФ И B16 URBAN ENERGY AS, НОРВЕГИЯ

 

ДЕЙНОС Т 2: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА ГОТОВНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД

✓ Проведено количествено проучване за степента на информираност и нагласите на населението по въпросите, засягащи използването на ВЕИ и обединяването им в енергийни общности в целевите общини;

Проведени  дълбочинни  интервюта  с  представители  на  целевите общини – заместник-кметове, еколози, енергетици, представители на бизнеса;

Изготвен  Анализ  за  степента  на  информираност  и  нагласите  на населението   по   въпросите,   засягащи   използването   на   ВЕИ   и обединяването им в енергийни общности;

Изготвени два анализа от проведеното качествено проучване – един, включващ представители на общините и представители на СГО, и един, включващ представители на бизнеса;

Изготвен  анализ на идентифицираните ключови    бариери за ангажирането на гражданите по въпроса с енергийните политики.

Всички резултати са достъпни на уебсайта на  проекта    – https://citizenercom.eu/ >> секция „За проекта“ >> „Резултати“.

 

ДЕЙНОСТ 3: OРГАНИЗИРАНЕ НА ШИРОКА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД

✓ Разработена    комуникационна    стратегия,    включваща    ключови послания и канали за комуникация;

Разработена визуална идентичност на проекта;

Разработен   уеб-сайт   на   проекта,   съдържащ    информация   за дейностите;    актуални    български    и    европейски    нормативни документи, свързани със Зеления преход –  https://citizenercom.eu/;

Проведенo информационно събитие в град Дряново на 27/06/2022 г. от 17 ч.

Проведени  информационни  кампании,  фокусирани  върху  две  от осите  на  прехода  към  зелената  икономика  –  Декарбонизация, Децентрализация в градовете Трявна, Дряново и Костинброд;

Проведена Първа кръгла маса „Декарбонизация“ в град Трявна на 28/06/2022 г.;

Проведена  Втора  кръгла  маса  „Децентрализация  на  енергийния сектор в България“ в град Костинброд на 20/10/2022 г.

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ГРАД ДРЯНОВО НА 27/06/2022 Г. 

 

ПЪРВА КРЪГЛА МАСА „ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ“ В ГРАД ТРЯВНА НА 28/06/2022 Г. 

ВТОРА КРЪГЛА МАСА „ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ“ ГРАД КОСТИНБРОД НА 20/10/2022 Г. 

 

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОС Т 3: OРГАНИЗИРАНЕ НА ШИРОКА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД

 1. Трета кръгла маса „Дигитализация“ и инфо събитие в град Панагюрище – март/април 2023 год.
 2. Национален Зелен форум с участие на норвежките партньори B16 Urban Energy AS – февруари/март 2024 год.

 

ДЕЙНОС Т 4: ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА ОБЩИНИТЕ

 1. Обучение за 30 общински експерта от целевите общини – април/май 2023 год.
 2. Заснемане на обучителен филм за наличните ресурси в целевите общини за зелена енергия с гражданско участие – май/септември 2023 год.
 3. Уебинар за 25 представители на НПО и МИГ – септември/октомври 2023 год.
 4. Тематичен форум „Просюмърите- енергийни предприемачи на бъдещето“ – ноември/декември 2023 год.
 5. Разработване на два пилотни модела за разработване на енергийни общности – септември/декември 2023 год.

 

ДЕЙНОС Т 5: ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ НОРВЕГИЯ  И ЕВРОПА, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА MSET

 1. Кабинетно проучване на европейските практики за участието на просюмърите за производство на енергия от биомаса и производство на РДФ от ТБО в Норвегия и Европа и изготвяне на Доклад – декември/април 2023 год.
 2. Създаване на Сборник „Добри практики от Европа и Норвегия за включване на гражданите в Зеления преход“ – март/май 2023 год.
 3. Адапитране на Multi-stakeholder engagement tool /MSET/ – март/май 2023 год.
 4. Обучителна визита на експерти от българските общини в Норвегия – юли/август 2023 год.

 

ДЕЙНОС Т 6: ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОЛИТИКИ

Разработване на 4 общински стратегии;

Разработване на 4 бр. пътни карти;

Обсъждания и актуализация на общинските стратегии;

Доклад с обобщени предложения за промени в законодателството.

Информацията е предоставена от г-жа Ралица Маринова – ръководител на проект „Активни граждани за енергийно независими общини“. 

Подробности ще откриете тук: ENO_791 Project Report 31012023