РЗИ С НАПОМНЯНЕ: ПОДДЪРЖАЙТЕ НИСКИ НИВА НА РАДОН В ЖИЛИЩЕТО СИ!

януари 16, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Радонът е естествено срещащ се безцветен и без мирис радиоактивен благороден газ. Той е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешно облъчване на населението на Земята. Образува се непрекъснато при радиоактивното разпадане на радий-222 в почвата и скалите. Радонът е инертен газ и може да мигрира на значителни разстояния от мястото на образуване. Концентрацията на радон във въздуха на открито и съответно в сгради зависи от климатичните условия и през сезоните варира в широки граници. Това се посочва в информационните брошури, които Регионална здравна инспекция – Габрово разпространява в момента във връзка с Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 год.

Същите са предоставени и се разпространяват безплатно в сградата на Община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21, гр. Трявна, която съдейства за информираността на местното население по повод поддържането на ниски нива на радон в жилищата.

Защо радонът е опасен?

Радонът се вдишва и издишва от белите дробове. Облъчването от радон води до повишен риск за развитие на рак на белите дробове, като рискът е пропорционален на средната концентрация на радон умножена по времето на облъчване. Съгласно Световната здравна организация (СЗО) радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили. Рискът за здравето се увеличава многократно при комбинираното действие на тютюнопушене и облъчване от радон.

Как радонът прониква в сградите?

Навлизането на радон в сградите е сложен процес и се влияе от много фактори, като промени в атмосферното налягане, скорост на вятъра, валежите и т.н.

Радонът може да постъпва в помещението от:

 • основата, върху която стоя сградата
 • водопроводната мрежа
 • строителните материали
 • природния газ

Как може да се измери концентрацията на радон в сградата? 

Концентрацията на радон в жилището се измерва с детектори. Тя зависи от метеорологичните условия, честотата на отварянето на врати и прозорци, вида на отоплителната система.

Важно!

 1. Детекторът не излъчва йонизиращо лъчение или друг вид лъчение.
 2. Детекторът измерва част от естествения радиоационен фон и не събира никаква друга информация.
 3. Детекторът се поставя на най-ниския обитаем етаж /приземния/ от сградата.

При каква концентрация на радон трябва да се предприемат действия? 

Концентрацията на радон във въздуха се измерва в бекерел на кубичен метър. Бекерел е единица за радиоактивност, съответстваща на разпада на една частица за 1 секунда.

Референтните стойности на концентрацията на радон в жилищни сгради, съгласно българското законодателство са:

Стари сгради: до 300 бекерела на кубичен метър

Нови сгради: до 200 бекерела на кубичен метър

Какво може да се направи, за да се намали концентрацията на радон в сградата? 

Намаляването на концентрацията на радон в сградите е проблем, който може да бъде решен лесно, относително евтино и без специални изисквания.

Радонът може да бъде изведен от сградата чрез:

 • радоно-непропусклив слой в основата на сградата /запечатване/
 • пасивна вентилационна система
 • активна вентилационна система
 • изграждане на шахти

Никога не е късно да намалите риска от рак на белия дроб на Вашето семейство!