РЗОК ГАБРОВО ПРИЕ ШЕСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОТ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ПЪРВИЯ ДЕН ОТ СТАРТА НА НОВАТА ДЕЙНОСТ

юли 4, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

От 1 юли 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) администрира заплащането за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) за хората с увреждания и техните ремонтни дейности.

РЗОК Габрово сключи договори с шест търговски обекта в областта, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства за хората с увреждания. Четири са в Габрово и два – в Севлиево. Сключването на договори е отворено и могат да бъдат подписвани нови, ако бъде заявено желание за това от страна на търговците.

В първият ден от старта на новата за Здравната каса дейност (01.07) в РЗОК Габрово бяха консултирани седем лица с увреждания. До момента, приети на място са шест заявления за отпускане на ПСПСМИ. От тях три в Габрово, две в Севлиево и едно в Дряново. Заявленията са подадени на място, защото се касае за случаи, в които документите от медицинските комисии са пожизнени или решенията за определяне на необходимото помощно средство са издадени преди 01.07, но не е започнала процедура в АСП.

Експертната комисия в РЗОК Габрово издаде и първото одобрение за отпускане на помощно средство.

Някои от постъпилите казуси, налагат обмен на информация с дирекциите „Социално подпомагане“ като двете институции успешно си сътрудничат.

Започналите и неприключили преди 30 юни 2022 г. процедури по предоставяне на ПСПСМИ, включително и плащанията им, се извършват при досегашния ред от Агенцията за социално подпомагане /АСП/.

Припомняме, че когато човек с увреждане или упълномощено лице посети ЛКК/ТЕЛК или НЕЛК след 01.07.2022г. и му бъде издаден протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие, на място попълва и заявление до директора на РЗОК. Това заявление се подава служебно, от служител на съответната комисия, по електронен път. Не е необходимо лицето да посещава Здравната каса. Заявлението се разглежда в 7-дневен срок от експертна комисия. Служител на Здравната каса уведомява лицето с увреждане или неговият пълномощник за одобрението или отказа по телефона и/или на електронна поща, в зависимост от неговото желание, посочено в заявлението. На хартия ще се подават заявления само в случаите на техническа невъзможност, това да стане по електронен път.

Хората с увреждане, имащи издадено пожизнено решение на ТЕЛК/НЕЛК и протокол/решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК за ПСПСМИ, издадено преди 1 юли 2022 г., които не са подали заявление в АСП преди тази дата, ще трябва да го заявят в РЗОК на хартия. В тези случаи, заявлението може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски оператор, с обратна разписка. Към заявленията се прилага медицинският документ, издаден от експертна лекарска комисия, с който са предписани ПСПСМИ.

Човекът с увреждане трябва да подаде лично или чрез упълномощено лице заявление за ремонтна дейност (по образец)  до директора на РЗОК, когато помощното средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие се нуждае от ремонт. Заявлението може да се изпрати и с писмо с обратна разписка, чрез лицензиран пощенски оператор.

В случаите, когато заявление е необходимо да се подаде на хартия, това може да става и в общинските офиси на РЗОК Габрово – в Севлиево, Трявна и Дряново.

Всеки, който има нужда от повече информация, може да се свърже с Районната здравноосигурителна каса в Габрово по електронна поща – gabrovo@nhif.bg и по телефон – 066 819 507, 066 819 513, 066 819 516.