СИЛВИЯ КРЪСТЕВА И СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНА ТРЯВНА ПРИСЪСТВАХА НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ МИГ ДРЯНОВО – ТРЯВНА

април 28, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

В резултат на обсъждания на промени в бюджетите на СВОМР в частта за увеличаване на средствата по публичните мерки, финансирани от ПРСР днес в централния офис на МИГ в Дряново се проведе обществено обсъждане по темата. В обсъждането се включиха и кметът на Община Трявна Силвия Кръстева, заедно със служители в Общинска администрация – Трявна.

СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ проведе обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Дряново и Трявна, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-45/30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.; Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.; Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.;  Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Изпълнението на Стратегията е в периода от 30.04.2018 г. до 30.09.2023 г.

С изменение на ПРСР 2014-2020 г., са осигурени допълнителни средства по подхода ВОМР, които могат да бъдат ползвани през преходния период на Програмата. Те са предназначени за подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и за допълнителни проекти от Стратегиите по мерките от ЕЗФРСР. За всеки МИГ, сумата за която може да кандидатства е до 799 х.лв. за проекти към Стратегията /подмярка 19.2/ и до 144 х.лв. по подмярка 19.4. Допълнителните средства могат да бъдат използвани само за съществуващи в Стратегията мерки от ЕЗФРСР.

Съгласно чл.39, т.3 от Наредба 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР, промяна на подписаното Споразумение за изпълнение на Стратегията се допуска по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, спазвайки изискванията на чл.40 от същата.

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на средствата по мерки и свързаните с това промени.