СОЦИАЛНИ ЕКСПЕРТИ В ОБЩИНА ТРЯВНА ПРОВЕДОХА ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

ноември 8, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗА НА ОБЩИНСКО НИВО БЕ ВОДЕНО ОТ ДИРЕКТОРА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА Г-ЖА ТОТКА ДИМИТРОВА 

Публична дискусия за обсъждане на изработените от Агенцията за социално подпомагане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Национална карта на социалните услуги, в частта за социалните услуги за Община Трявна, се проведе през изминалата седмица в Многофункционална зала на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Трявна.

Събитието бе водено от директорът на Социалните услуги в общността г-жа Тотка Димитрова и събра на едно място ръководството на Община Трявна, представители на областна управа Габрово и Съвета по въпросите за социални услуги, служители на общинска администрация Трявна, както и социални работници.

„Със Закона за социалните услуги /ЗСУ/ за първи път се въведе планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги. По този начин държавата пое ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план. Националното планиране е особено важно, тъй като то ще е основанието за определяне на пакета от социални услуги на ниво община и област, за които следва да се осигури финансиране от държавния бюджет. В картата ще се определи и максималният брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет“, запозна присъстващите, в начало на публичната дискусия, директорът на Социалните услуги в общността и подчерта, че Националната карта за социални услуги се очаква да се приеме в началото на следващата година.

С оглед на функционалните ангажименти на Агенцията по разработване на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Националната карта на социалните услуги (Картата), към 19 юли 2023 г. е събрана информация и са обработени данните за всички общини и същите са обобщени на ниво област.

Съгласно информационната система ГРАО на общинска администрация Трявна, стана ясно, че общият брой на населението в Община Трявна към 31 декември 2021 г. е 11 923 души, от които 1331 деца до 18-годишна възраст. От тях лицата с трайни увреждания са 1469, в това число и 40 деца.

Съществуващите социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината се изразяват в разкрити 6 социални услуги, които се предоставят в гр. Трявна с общ капацитет за 180 потребители, в т.ч. 46 асистентска подкрепа.

„На територията на Община Трявна се наблюдава трайна тенденция за намаляване на населението, както в административния център, така и в останалите населени места. Основният дял на градското население е 94%, като в отдалечените населени места живеят малко на брой хора и това са преди всичко възрастни, самотни, хора и в по-голямата си част хората са в невъзможност за самообслужване. Точно в тази връзка на територията на Община Трявна, съвсем успешно, реализираме проекта „Грижа в дома“, преди това беше „Патронажна грижа +“, чрез който проект се предоставят интегрирани здравно-социални услуги, мобилни и в отдалечените населени места, като важна част от този проект и от тези услуги е доставката на лекарства и храни. Всичко това мисля, че е особено важно и значимо,  защото тези хора нямат друга алтернатива“ информира още г-жа Тотка Димитрова.

 

„Ще вметна нещо, което е проблем в цялата област и което бе споделено и на срещите ни в областта. В рамките на областното обсъждане и колегите от другите общини са поставили проблем със здравните работници и наистина нашите услуги към настоящия момент са комплектовани със здравни работници. Колегите, които така много отговорно работят и за което аз много им благодаря все пак са в пенсионна възраст и в един момент, ако те решат да си тръгнат от нас, ще бъдем малко затруднени в осигуряването на здравната грижа, говоря специално за лицата с увреждания, които са потребители на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, особено в седмичната грижа. Това са 9 човека, които идват в понеделник, тръгват си в петък, нощуват тук, голяма част от тях са със сериозни увреждания, в напреднала възраст някои от тях и наистина имат нужда от сериозна не само социална, но и здравна грижа“, допълни още г-жа Димитрова във връзка с установения демографски проблем и липсата на млади здравни работници и специалисти.

На дневен ред бе поставен и въпросът, касаещ продължаващата грижа за хората с определена група инвалидност, но без чужда помощ в Община Трявна, след приключване на социалния проект „Грижа в дома“.

„След приключването на нашия проект „Грижа в дома в Община Трявна“, който е до 29 февруари 2024 г., съм много разтревожена относно това какво се случва с грижата в домашна среда на хората, които имат определена група инвалидност, т.е. от 50% до 90%, но нямат чужда помощ. Това важи не само за нашата община, ами и за цялата страна. Те не могат да попаднат в асистентската подкрепа, защото там могат да бъдат обслужвани и да бъде предоставена социална услуга само на лица, които нямат ТЕЛК или имат първа група – 90% с чужда помощ. А тези, които са в този диапазон, имат група инвалидност, но нямат чужда помощ, просто няма къде да попаднат“, алармира директорът на Социалните услуги в общността.

„С едно писмо от управляващия орган ни е дадена възможност да удължим с 3 месеца проекта и с още 3, но само в случаите, когато общинският съвет вземе решение, че тези услуги за в бъдеще, след приключване на втория тримесечен срок, ще бъдат предоставени като държавна и местна делигирана дейност. В Националната карта за нашата община, този вид услуги интегрирани, здравно-социални услуги, не са разписани, което означава, че няма да получим държавно финансиране и ще трябва много сериозно да се мисли в тази посока дали общината под някаква форма ще го предоставя като вид местна дейност, дали ще бъде като част от дейността на социалното предприятие или под друга форма“, допълни още г-жа Тотка Димитрова и подчерта, че проблемът с предоставянето на здравно-социални услуги след приключване на проекта „Грижа в дома в Община Трявна“ ще засегне общо 26 потребители.

„Говорим за хора, при които ходи домашен помощник, имат нужда от приготвяне на храна и от пазаруване, ходи медицинска сестра, ходи рехабилитатор, психолог и те не попадат в никаква възможност да бъдат включени в други форми на услуга, имам предвид държавно делигирана дейност“, заяви директорът на Социалните услуги в общността.

В края на публичната дискусия бе взето решение въпросът да бъде поставен на държавно ниво със съдействието на областна управа Габрово и да се търсят възможности за включване на интегрираните здравно-социални услуги от Община Трявна в Националната карта, които да се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.