СТАНОВИЩЕ-ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ ИМЕТО НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ОТНОСНО ИНДУСТРИАЛЕН КОМПОСТ

ноември 3, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Кметът на Община Трявна Силвия Кръстева подготви отрицателно становище относно инвестиционно предложение за „Инсталация за производство на индустриален компост”, което бе изпратено до РИОСВ – Велико Търново, РЗИ – Габрово и Басейнова дирекция „Дунавски район“.

В началото на становището се посочва следното:

„Депозирам пред Вас, в качеството ми на кмет на Община Трявна, своето становище и възражение по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на индустриален компост“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 73403.501.467 по КК и КР на гр. Трявна. Заявявам, че посоченото инвестиционно предложение не кореспондира с интересите на Община Трявна, нейният план за развитие, местните географски и социални особености, както и редица други обстоятелства, както следва:

  • В Община Трявна съществува и функционира и към настоящия момент санаториум за лечение на белодробни заболявания, а именно: ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“. При наличието на такова лечебно заведение, неговата цел и функция, е недопустимо да бъде изградена инсталация за производство на индустриален компост с капацитет на преработване на предложеното количество отпадъци.
  • Община Трявна категорично се слави с прекрасната си природа и чистия въздух. Същата е запазила до този момент културата си, традициите си, възрожденския си облик и най-вече природата, която я обгражда. Именно затова възразявам и заявявам, че е недопустимо и по никакъв начин не желая и няма да се съобразя с намерението в общината да бъде изградена „Инсталация за производство на индустриален компост“, тъй като това би нарушило съществено качеството на живот и чистота, освен на въздуха, а и на природата във всички аспекти.“

По нататък в становището-възражение се посочва, че при преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за конкретното инвестиционно предложение, трябва да се имат предвид накои факти, като например това, че посочения имот граничи или е в непосредствена близост до НГПИ „Тревненска школа“, жп гара, автогара, жилищни и обществени сгради, коритото на река Тревненска, минерален извор и др. Посочва се още, че реализирането на инвестиционното предложение ще окаже катастрофален ефект върху туризма в община Трявна и в следствие на това би се отразило на местната икономика в отрицателен аспект.

„С настоящото изрично заявявам, че съм против и възразявам срещу изграждането на „Инсталация за производство на индустриален компост“ – посочва още кметът в становището.

С целия текст на становището – възражение можете да се запознаете ТУК.