СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО НОВАТА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

декември 21, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна информира всички заинтересовани граждани, че утвърдените Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, са публикувани на страницата на МРРБ. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999, могат да започнат подготовката на документи.

Припомняме, че предложенията могат да бъдат подавани само в партньорство с общинска администрация! 

Общият размер на средствата за тази процедура е 1 129 881 600 лева с ДДС. Настоящият първи етап предвижда безвъзмездна финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, а в следващия етап ще е необходимо 20% съфинансиране от собствениците на имотите.

Набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции в Община Трявна е до 17:00 ч. на 10.05.2023 год. в „Деловодството“ на общинска администрация, ул. „Ангел Кънчев“ №21, гр. Трявна, тел.: 0677/6-24-96.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретни цели:

• Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;

• Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;

• Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;

• Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;

• Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

• Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Прилагаме допълнителна информация и всички необходими документи за кандидатстване тук:

Заповед за утвърждаване

Насоки за кандидатстване 

Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС

Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 4_Споразумение за създаване на СС

Приложение 5_Справка за ССО

Приложение 6_Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 7_

Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение 8_Протокол от ОС на СС

Приложение 9_Декларация – нечлен на СС

Приложение 10_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС

Приложение 11_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 12_Протокол от ОС на собствениците (ЕС

Образец на Доклад за оценка на ен спестявания към писмо до МРРБ Образец Протокол спестявания НПВУ

Приложение 1 Декларация – изисквания МВУ

Приложение 2 Партньорско споразумение

Приложение 3 Декларация за държавни и минимални помощи

Приложение 4_Заявление за участие

Приложение 6 ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Приложение 7 Финансова идентификация

Приложение 8 Указания ФК

Приложение 9_Схема_минимални помощи

Приложение 10_Условия за изпълнение

Приложение 12 Декларация местообитания

Подробности може да откриете в ИСУН, секция „Отворени процедури за кандидатстване“„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-Етап I“.

Както и на официалния сайт на Община Трявна – „Как да кандидатстваме по новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради“.