СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“

март 9, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка със изпълнение на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.040- 0125 – С02 „Грижа в дома“ финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Община Трявна обявява прием на документи за кандидат- потребители на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

 

 

Целева група по Проекта са:

 • лица на възраст над 65 години
 • лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия
 • лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи
 • лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства

Заявления от кандидат-потребители се приемат от 10.03.2020 година в Център за социална рехабилитация и интеграция – Трявна, ул.“Индустриална“ № 1, стая № 6, всеки работен ден от 8.30 – 17.00 часа.

Необходими документи за кандидат-потребители на услугата:

 1. Заявление по образец
 2. Документ за самоличност (за справка)
 3. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие)
 4. Медицински протокол на ЛКК (копие)
 5. Други медицински документи – актуална Епикриза и други (копие)

Заявления за кандидатстване по Проекта са предоставени в Център за социална рехабилитация и интеграция – Трявна, ул.“Индустриална“ № 1.

Заявление можете да изтеглите и от ТУК.

След попълване на заявлението, същото трябва да бъде внесено в Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

За допълнителна информация, въпроси и запитвания, кандидат-потребителите могат да се обръщат към ИВЕЛИНА ИВАНОВА – Технически секретар на Проекта, тел: 0877133580.

Повече информация за проекта можете да изтеглите от тук.

 

           

ОБЩИНА ТРЯВНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

2014-2020

  ПРОЕКТ BG05М90P001-2.040-0125-С02 „ГРИЖА В ДОМА“

 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“; Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Административен договор – № BG05M9OP001-2.040-0125-С02 от 02.09.2019 година

Финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Стойност – 103 279,68 лв., от които:

 • 87 787,73 лв. – средства от Европейския социален фонд
 • 15 491,95 лв. – национално съфинансиране

Продължителност на проекта – 01 октомври 2019 година – 31 май 2021 година

Обща цел

Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на услуга в домашна среда за период от 12 месеца и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им на територията на община Трявна.

Специфични цели

 • Създаване и подкрепа на успешна практика за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора и хора с увреждания в община Трявна
 • Подкрепа на инициативи на местно ниво, насочени към справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация на хората в общината
 • Постигане на устойчиво социално развитие на местно ниво

Целеви групи

 • лица на възраст над 65 години
 • лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия
 • лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи
 • лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства

 

Основни дейности

 1. Подбор и обучение на персонала за предоставяне на услугата

–  Персоналът, предоставящ услуга ще бъде нает след проведен подбор в съответствие с разпоредбите на българското трудово и антидискриминационно законодателство.

– Обучението на персонала ще отговаря на програмата разработена от Министерството на здравеопазването по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания и цели придобиване на квалификация и умения за компетентно изпълнение на задълженията, свързани с конкретната дейност

 1. Регламентиране и обезпечаване реалното предоставяне на услугата „Патронажна грижа“

–  Разработване на правила за предоставянето на услугата, съобразени с Методиката за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата, изготвена от Министерство на здравеопазването;

– Супервизия на лицата, предоставящи услугата „Патронажна грижа“, за надграждане и развиване на придобитите умения.

 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги

– определяне потребителите на услугата – 50 души;

– предоставяне на услугата – до 2 часа дневно.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Развиване на интегрирани (здравни, социални и психологически) услуги в домашна среда за възрастни и хора с увреждания;
 • Удовлетворяване на потребностите на целевите групи чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални грижи;
 • Осигуряване на патронажна грижа, която да съответства на конкретните нужди на всеки потребител;
 • Развиване на професионалните умения и повишаване мотивацията на лицата, ангажирани с предоставянето на социални и здравни услуги;
 • Осигуряване на подкрепа в домашна среда и съхраняване на комфорта и усещането за социално участие на лицата от целевите групи.

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОЕКТ