СТАРТИРА ПРОЕКТ „Патронажна грижа + в община Трявна“

юли 1, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Проект № BG05M9OP001-6.002-0124-C01 „Патронажна грижа + в община Трявна“

            Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“; Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“

Административен договор – № BG05M9OP001-6.002-0124-C01 от 28.06.2021 г.

Финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Стойност – 295496,99 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд)

Продължителност на проекта – 14 месеца (1 юли 2021 г. – 31 август 2022 г.)

Обща цел

Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за хора с увреждания и лица в риск във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от пандемията Ковид-19.

Специфични цели

 • Осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда;
 • Подкрепа за адаптиране на социалните услуги – делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на Ковид-19.

Целеви групи

 • Лица с увреждания; възрастни хора в невъзможност за самообслужване; лица над 54 г.; лица, поставени под карантина във връзка с Ковид-19; лица от рисковите групи за заразяване с Ковид-19; други уязвими групи – минимум 47 души;
 • Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности – минимум 134 души;
 • Служители в структури на публичната администрация на национално и местно ниво, вкл. предоставящи социални и здравни услуги; служители на доставчици на социални услуги – 51 души.

Основни дейности

             Направление 1 „Патронажна грижа“ (01.09.2021 г. – 31.08.2022 г.)

 • Предоставяне на почасови (до 2 часа дневно) мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране;
 • Доставка на храна, хранителни продукти и стоки от първа необходимост, вкл. лекарства, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (закупени/заплатени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта);
 • Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на потребителите.

           Направление 2 „Превенция на Ковид-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ (01.09.2021 г. – 31.08.2022 г.)

 • Осигуряване на лични предпазни средства (маски, престилки, ръкавици, калцуни, предпазни очила, бонета, защитни костюми);
 • Дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
 • Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, за Ковид-19;
 • Мерки за разделяне/изолиране на заразени потребители и преграждане на помещения;
 • Осигуряване на компютърна техника, таблети и телефони при нужда от дистанционно предоставяне на услугата (онлайн консултиране, скайп връзка и др.);
 • Допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Развиване на комплексни (здравни, социални и психологически) услуги в домашна среда за възрастни и хора с увреждания;
 • Удовлетворяване на потребностите на целевите групи чрез предоставяне на комбинирани грижи;
 • Продължаване на подкрепата чрез почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на лица, които са най-застрашени от коронавируса;
 • Ограничаване движението на най-уязвимите хора с цел превенция от заразяване с вирус Ковид-19;
 • Осигуряване на подкрепа в домашна среда и съхраняване на комфорта и усещането за социално участие на лицата от целевите групи;
 • Развиване на професионалните умения и повишаване мотивацията на лицата, ангажирани с предоставянето на социални и здравни услуги.

            Заявления* за кандидатстване за услугата „Патронажна грижа“ са предоставени на интернет страницата на Община Трявна www.tryavna.bg, както и в Център за социална рехабилитация и интеграция – Трявна, ул.“Индустриална“ № 1.

Документите за ползване на услугата „Патронажна грижа“  могат да се подават всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 12:30 до 17:00 ч. в ЦСРИ – Трявна, ул.“Индустриална“ № 1, стая № 6.

 

За допълнителна информация, въпроси и запитвания, кандидат-потребителите могат да се обръщат към ИВЕЛИНА ИВАНОВА – Технически сътрудник на Проекта, тел: 0877133580.

 

*ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ изтеглете от тук.