СТАРТИРА РЕМОНТ НА ЗАЛАТА В ЧИТАЛИЩЕ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 1871“ В ТРЯВНА

април 2, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Започват дейностите по вътрешна реконструкция и ремонт на част от НЧ „Пенчо Славейков 1871“, гр. Трявна (Зрителна зала). Въпросният обект е Обособена позиция №1 по проведена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР – Вътрешна реконструкция на читалищни сгради в община Трявна по 2 обособени позиции“, финансирана по Договор BG06RDNP001-19.1 17-0002-C01/ 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Вчера, 01.04.2021 г., бе подписан договор с фирмата изпълнител „Монолит-Т“ ООД за стартиране на ремонтните дейности. Съгласно договора, ще бъдат извършени строителни и монтажни работи на обект: „Изпълнение на СМР – Вътрешна реконструкция на читалищни сгради в община Трявна по 2 обособени позиции“, за обособена позиция №1 – Вътрешна реконструкция и ремонт на част от НЧ „Пенчо Славейков 1871“, гр. Трявна (Зрителна зала).

Ремонтът включва вътрешно обновяване на театралната зала, което се състои в подмяна на настилките, почистване и боядисване на окачения таван на залата, обновяване на стенните обшивки, монтиране на нови врати, осигуряване на достъпност на средата за хората в неравностойно положение и доставка на нови столове за залата.

Стойността на дейностите по договор е 94 569 лева без ДДС или 113 482,80 лева с ДДС. Срокът за изпълнение е 180 календарни дни.