На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №10/27.01.2022г. на Общински съвет Трявна

февруари 21, 2022

Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, в пакет за срок от 10 (десет) години, на следните части от имоти – публична общинска собственост: ЗАПОВЕД №84/18.02.2022г.