На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №28/24.02.2022г. на Общински съвет Трявна

март 18, 2022

Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на помещение №7 с площ от 24.60 кв.м., разположено в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна.

Документ