На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №75/28.04.2022г. на Общински съвет Трявна

май 12, 2022

Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 2 (две) години, следния имот – частна общинска собственост: плувен комплекс, включващ следните обекти: Документ