На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №34/24.02.2022г. на Общински съвет Трявна

март 18, 2022

Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение с полезна площ от 8.40кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 73403.501.1672.1. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, с адрес на сградата: гр.Трявна, ул.“П.Р.Славейков“ № 47, застроена площ на сградата 66кв.м

Документ