Община Трявна открива процедура за провеждане на отделни публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на помещения в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна, за срок от 5 (пет) години за магазин/ателие и детски кът за срок от 10 (десет) години, както следва:

март 10, 2023

Документ