Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, на част от имот, публична общинска собственост представляващ: помещение с полезна площ 17.10кв.м, находящо се в сграда с идентификатор 73403.501.109.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна

юли 7, 2023

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решениe №81/29.06.2023г. на Общински съвет Трявна

Документ