Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1(една) година, част от имот – публична общинска собственост, представляващ: част от поземлен имот с идентификатор 73403.501.1407 по КК и КР на гр.Трявна – паркинг с площ от 980 кв.м

май 27, 2022

Документ