Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение с полезна площ от 13.50кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 73403.501.1672.1

юли 26, 2022

ЗАПОВЕД № 425 гр.Трявна, 26.07.2022г