Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот – публична общинска собственост, представляващ: сграда с идентификатор 03513.502.25.1 по КК и КР на с.Белица

юни 14, 2022

Заповед №307/09.06.2022г.