Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет стопански години на имот от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с площ 27 487 кв.м

септември 29, 2023

Заповед №582/28.09.2023г.