Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ХХХХ-1334 (римско четиридесет, тире, арабско хиляда триста тридесет и четири) – за складова дейност, от квартал 34 (тридесет и четири), с площ на имота 831 кв.м, гр. Плачковци

януари 5, 2023

Документ