Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ХІХ-1418 (римско деветнадесет, арабско хиляда четиристотин и осемнадесет) – за складова дейност, квартал 19 (деветнадесет), с площ на имота 329 кв.м, гр. Плачковци

януари 5, 2023

Документ