Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот ПИ 73403.501.2460, находящ се в гр. Трявна, Община Трявна

юни 1, 2022

Заповед №285 /30.095.2022г.