Община Трявна открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години на части от имот – публична общинска собственост, представляващ: шест помещения, находящи се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна

май 23, 2022

ЗАПОВЕД № 255 гр.Трявна, 23.05.2022г