Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет стопански години на имот от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

март 24, 2023

Документ