Откривам процедура за провеждане на два отделни публични търга с явно наддаване за отдаване под наем, на имоти от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

юли 21, 2020

Заповед № 454/17.07.2020г. на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.29, ал.2 чл. 88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Решение № 130/28.05.2020 г. и Решение № 132/28.05.2020 г.  на общински съвет- Трявна

Заповедта можете да изтеглите тук: Заповед № 454/17.07.2020г.