Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем в пакет, за срок от пет стопански години на имоти от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с обща площ 24,669 дка

септември 17, 2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.29, ал.2 чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 147 от 25.06.2020 година на общински съвет – Трявна

ЗАПОВЕД № 580 гр. Трявна, 11.09.2020 г.