Процедура за провеждане на два отделни публични търга с явно наддаване

февруари 20, 2020

Заповед № 131/20.02.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на два отделни публични търга с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на следните имоти – частна общинска собственост:
1. Част от имот – частна общинска собственост, плувен комплекс с обща площ която се отдава 2 311 кв.м, разположен в УПИ II, кв.33 по плана на гр.Плачковци, /АОС № 20/10.11.1998г./
2. Част от имот – частна общинска собственост, плувен комплекс с обща площ, която се отдава 2042.32кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1790 по КККР на гр.Трявна /АОС № 78/02.02.1998г. и АОС 55/ 05.12.2007г./ Заповед 131/20.02.2020 г.