Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 2 (две) години, на паркинг с площ от 980 кв.м

март 6, 2020

Заповед № 174 от 06.03.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 2 (две) години, част от имот – публична общинска собственост, представляващ: част от поземлен имот с идентификатор 73403.501.1407 по КК и КР на гр.Трявна – паркинг с площ от 980 кв.м, съгласно приложена схема.

Заповедта можете да изтеглите тук: Заповед № 174 от 06.03.2020 г.