Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години,на помещение

март 20, 2020

Заповед № 218/20.03.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на помещение с полезна площ 62 кв.м. (офис) – част от имот публична общинска собственост, находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.1166.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – Народно Читалище „П.Славейков 1871”.

Заповедта можете да изтеглите тук: Заповед № 218/20.03.2020 г.