Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на имот – частна общинска собственост (плувен комплекс)

май 15, 2020

Заповед № 327/14.05.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на следния имот – частна общинска собственост:
Част от имот – частна общинска собственост, плувен комплекс с обща площ, която се отдава 2042.32кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1790 по КККР на гр.Трявна /АОС № 78/02.02.1998г. и АОС 55/ 05.12.2007г./ включващ следните обекти:
– плувен басейн – голям с площ 495 кв.м ;
– детски басейн с площ от 150 кв.м ;
– едноетажна масивна сграда / съблекални / на плувен комплекс с площ от 103.90 кв.м;
– полуподземна сграда / филтърно / с площ от 16.18 кв.м;
– прилежащ терен от 1061.24кв.м.
– постройката навес – бар басейн с дървена конструкция, с площ от 216 кв.м, разположена в имота.

Заповедта можете да изтеглите тук: Заповед № 327/14.05.2020 г.