ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ЗА ПРОДАЖБА НА СГРАДА – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА: Сграда 63210.552.3.1, застроена площ 56 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за обществено хранене, заедно със съответното отстъпено право на строеж, съобразно РЗП – 56 кв.м. на сградата, находяща се в село Руевци, община Трявна.

юли 6, 2023

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал. 1, ал. 2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 58/ 27.04.2023 год., Решение № 59/ 27.04.2023 год. и Решение № 75/ 31.05.2023 год.на Общински съвет – Трявна

ЗАПОВЕД № 403 гр. Трявна, 05.07.2023г.