Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №2 ателие/работилница с полезна площ 8.68кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна Сграда с идентификатор 73403.501.1392.1

декември 11, 2020

ЗАПОВЕД №769/10.12.2020г. гр.Трявна